เกี่ยวกับเรา

     •  เว็บไซต์แม่น้ำบ้านเฮา เป็นระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ บน Web application เพื่อใช้รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำบนแม่น้ำสายหลักในพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้ชื่อ
“แม่น้ำบ้านเฮา.net” สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ด้วยการนำเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตามนโยบายการบริหารงานภาครัฐ บนพื้นฐานข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เชื่อถือได้
     •  การอ่านค่าคุณภาพน้ำอาศัยอ้างอิงจากค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.2535 เพื่อเป็นเป้าหมายในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและรักษาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
     •  การอ่านค่าคุณภาพน้ำด้วยการประเมินดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไป (Water Quality Index; WQI) เป็นการประเมินค่าคะแนนรวมของคุณภาพน้ำ 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ออกซิเจนละลาย (DO) ความสกปรกในรูปอินทรียสาร (BOD) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (TCB) ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB) และ แอมโมเนีย (NH3) เกณฑ์ WQI มีหน่วยเป็นคะแนน เริ่มจาก 0 ถึง 100 คะแนน โดยแบ่งช่วงคะแนนดังนี้


คะแนน

เกณฑ์คุณภาพ

91-100

ดีมาก

90-71

ดี

70-61

ปานกลาง

60-31

เสื่อมโทรม

31-0

เสื่อมโทรมมาก