คำนวณคุณภาพน้ำ WQI

ที่ สถานี DO
(มก./ล.)
BOD
(มก./ล.)
TCB
(MPN/100 มล.)
FCB
(MPN/100 มล.)
NH3
(มก./ล.)
WQI เพิ่ม
WQI เฉลี่ย