ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

สถานี จังหวัด วันที่ตรวจล่าสุด แม่น้ำ ค่าคุณภาพ WQI DO BOD TCB FCB NH3