ตารางแสดงผลการตรวจวัดโลหะหนัก

สถานี วันที่ตรวจล่าสุด Cd Cr Mn Ni Pb Zn Cu Hg As
ช่วงค่ามาตรฐาน (มก./ล.) ≤ 0.005, ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 0.05 ≤ 1.0 ≤ 0.1 ≤ 0.002 ≤ 0.01
ช่วงค่าต่ำสุด-สูงสุด (มก./ล.) ไม่มีการตรวจวัด ไม่มีการตรวจวัด ไม่มีการตรวจวัด ไม่มีการตรวจวัด ไม่มีการตรวจวัด ไม่มีการตรวจวัด ไม่มีการตรวจวัด ไม่มีการตรวจวัด ไม่มีการตรวจวัด
หมายเหตุ
• ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.005 mg/l กรณีน้ำที่มีความกระด้าง ไม่เกิน 100 มก./ล.
• ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้ำที่มีความกระด้าง เกินกว่า 100 มก./ล.

* ร้อยละของการตรวจวัดที่เกินมาตรฐาน (จำนวนการตรวจวัดที่ไม่ได้มาตรฐาน / จำนวนการตรวจวัดทั้งหมด)
** ค่าสูงสุด
*** เป็นค่ามาตรฐานของ Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด