แผนภูมิแสดงแนวโน้มคุณภาพน้ํา โดย พิจารณาจาก ค่าคะแนน WQI ตามช่วงปี

คำอธิบาย :
ดัชนีคุณภาพน้ำ (Water Quality Index ; WQI) เป็นการประเมินคุณภาพน้ำโดยคำนวณจากดัชนี 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ออกซิเจนละลาย (DO) ความสกปรกในรูปอินทรียสาร (BOD) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (TCB) ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB) และ แอมโมเนีย (NH3)
เกณฑ์ WQI :
WQI 91-100 คุณภาพน้ำดีมาก
WQI 71-90 คุณภาพน้ำดี
WQI 61-70 คุณภาพน้ำพอใช้
WQI 31-60 คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม
WQI 0-30 คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมาก